Regulamin

Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – Grupa Wydawnicza Adamantan s.c. Witold Mizerski i Paweł Łukomski, z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 106b/33, 01-466 Warszawa, NIP 5210283159, Regon 011170274, telefon: 222501091, e-mail: info@najfutbolniejsi.pl.
1.2. Serwis – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://najfutbolniejsi.pl serwis internetowy (witryna internetowa), umożliwiający Użytkownikom wyposażonym w urządzenie końcowe zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.1. poniżej uzyskanie informacji o serii książek pod tytułem „Najfutbolniejsi” oraz ich zamówienie.
1.3. Sklep – część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom zamawianie Produktów i zawieranie Umów sprzedaży na odległość.
1.4. Produkt – książka wydana drukiem, oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
1.5. Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
1.6. Klient – Użytkownik, który dokonał złożenia Zamówienia w Sklepie.
1.7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.8. Zamówienie – utworzona przez Klienta w Sklepie lista zamawianych przez niego Produktów, obejmująca nazwy produktów, ich ilości, ceny, sposób dostawy, sposób zapłaty, koszty jednostkowe produktów, koszty dostawy, całkowitą kwotę do zapłaty, dane Klienta, adres dostawy oraz dane kontaktowe do Klienta oraz odbiorcy, jeśli nie jest nim Klient.
1.9. Umowa – Umowa sprzedaży na odległość, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie.

2. Wymagania techniczne

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

3. Składanie zamówień

3.1. W ramach prowadzonego Sklepu Sprzedawca oferuje sprzedaż Produktów Użytkownikom, pod warunkiem złożenia przez nich Zamówienia.
3.2. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedawca zachowuje jednakże prawo do czasowego lub stałego zawieszenia działania Sklepu lub podjęcie decyzji o zaprzestaniu działania Sklepu.
3.3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
3.4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia w Sklepie przycisku [Złóż zamówienie].
3.5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość zawierającą treść złożonego zamówienia oraz pouczenie o przysługujących mu prawach.
3.6. Jeśli wiadomość, o której mowa powyżej zawiera odsyłacz (link, hiperłącze) służący do automatycznego potwierdzenia złożonego Zamówienia, Klient zobowiązany jest Zamówienie potwierdzić, klikając w odsyłacz pod rygorem nieważności złożonego Zamówienia.
3.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionej wątpliwości odnośnie tożsamości i rzetelności danych Klienta.
3.8. Nieotrzymanie przez Użytkownika w terminie 1 godziny od złożenia Zamówienia wiadomości, o której mowa w pkt. 3.5. oznacza, iż Zamówienie nie zostało złożone prawidłowo lub nastąpił inny błąd uniemożliwiający prawidłowe złożenie Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik powinien złożyć Zamówienie ponownie.

4. Realizacja zamówień

4.1. Realizacja zamówień rozpocznie się w terminie:

  • nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty potwierdzenia Zamówienia – w przypadku wyboru pobrania (zapłaty przy odbiorze przesyłki) jako sposobu dokonania zapłaty;
  • nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zaksięgowania wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy – w przypadku wyboru przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy jako sposobu dokonania zapłaty;
  • nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zaksięgowania wpływu należności do agenta rozliczeniowego – w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jako sposobu dokonania zapłaty.

4.2. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji zamówienia, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia, w którym zamówienie zostało pozytywnie zweryfikowane.
4.3. Sprzedawca poinformuje Klienta, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym powyżej.
4.4. Z tytułu dostawy Produktów objętych Zamówieniem na wskazany przez Klienta adres Sprzedawca pobiera zryczałtowane koszty przesyłki obejmujące koszty przygotowania przesyłki oraz koszty jej dostawy. Koszty przesyłki uzależnione są od adresu dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu dokonania zapłaty wybranych przez Klienta w trakcie wypełniania formularza Zamówienia.
4.5. Zamówione Produkty Sprzedawca dostarcza na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do tzw. Paczkomatów obsługiwanych przez firmę InPost. W przypadku dostaw zagranicznych Sprzedawca korzysta z usług Poczty Polskiej.
4.6. Zryczałtowane koszty przesyłki są obliczane automatycznie przez Sklep i podawane Użytkownikowi najpóźniej przed złożeniem Zamówienia. Dla dostaw na terenie Polski zryczałtowane koszty przesyłki wynoszą:

Sposób wysyłki Standard dostawy Dostępne płatności Koszt w zł brutto Dopłata za pobranie
Odbiór w punkcie – Paczka w Ruchu
Odbiór następuje w kiosku Ruchu
D+2/D+3 Przelew, Dotpay 7,00-8,00
zależnie od masy
max 8 kg
Odbiór w punkcie – Paczkomaty InPost
Odbiór następuje w paczkomacie
D+1/D+2 Przelew, Dotpay, Pobranie 8,00
max 20 kg
4,00
Odbiór w punkcie – Poczta / Orlen
Odbiór następuje na poczcie lub na stacji Orlen
D+1/D+2 Przelew, Dotpay, Pobranie 10,00
max 8 kg
4,00
Paczka MINI (przesyłka ekonomiczna)
Przesyłkę dostarcza Polska Poczta
D+7 Dotpay, przelew 8,00-9,00
zależnie od masy
max 2 kg
Paczka pocztowa
Paczkę dostarcza Polska Poczta na podany adres
D+2 Dotpay, Przelew, Pobranie 12,00-16,00
zależnie od masy
max 8 kg
4,00
Przesyłka kurierska
Przesyłkę dostarcza kurier InPost
D+1/D+2 Dotpay, Przelew, Pobranie 12,00
max 20 kg
4,00
Przesyłka kurierska
Przesyłkę dostarcza kurier FedEx/UPS
D+1 Dotpay, Przelew, Pobranie 12,00
max 20 kg
4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. 4.7. Dla przesyłek o wartości zamówionych książek powyżej 300 zł dostawy „Paczka w ruchu” i „Paczkomaty InPost” są bezpłatne. Dla przesyłek o wartości powyżej 400 zł dostawy „Kurier InPost” oraz „Kurier FedEx/UPS” są także bezpłatne.
4.8. Płatność za zamówione Produkty może zostać dokonana za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem agenta rozliczeniowego (Dotpay). Dostępność poszczególnych rodzajów płatności zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz adresu dostawy.
4.9. Klient niebędący konsumentem może wnioskować do Sprzedawcy o przyznanie kredytu kupieckiego i o odroczony termin zapłaty, jednakże nie dłuższy nić 14 dni od daty wystawienia faktury.
4.10. Klient niebędący konsumentem może wnioskować do Sprzedawcy o wystawienie faktury pro forma do złożonego zamówienia. W takim przypadku faktura pro forma jest przesyłana Klientowi drogą elektroniczną.

5. Zawarcie Umowy

5.1. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość następuje na skutek złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Sklepie poprzez kliknięcie na przycisk [Złóż zamówienie].
5.2. Z chwilą złożenia Zamówienia, Użytkownik staje się Klientem Sklepu.
5.3. Jeśli Klient złożył w Sklepie więcej niż jedno Zamówienie, każde Zamówienie jest objęte odrębną Umową.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, wypełniając formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Sklepu pod adresem http://najfutbolniejsi.pl/odstapienie-od-umowy. Kopia złożonego oświadczenia zostanie wysłana e-mailem na adres Konsumenta.
6.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
6.4. Odstępując od Umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nadanie przesyłki musi nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
6.5. Jeśli Konsument zapłacił za Produkty przed objęciem ich w posiadanie, Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego zapłacone kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Sprzedawca lub Konsument wskaże inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
6.6. Jeśli Sprzedawca nie otrzymał zwracanych Produktów w terminie określonym w pkt. 5.4., Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi zapłaconych kwot w terminie 7 dni od daty odbioru zwróconych Produktów.
6.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktów.
6.8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy poprzez nieodebranie przesyłki z zamówionymi Produktami. W tym przypadku Konsument nie musi składać oświadczenia o odstąpieniu od Umowy a jeśli zapłacił za Produkty, zwrot zapłaconej kwoty następuje w trybie analogicznym, jak w pkt. 5.5.
6.9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 24 godzin od daty złożenia Zamówienia.

7. Reklamacje

7.1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
7.2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub o oczekiwaniu obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli wada jest nieistotna.
7.3. Klient może zgłaszać reklamacje emailem na adres: info@najfutbolniejsi.pl, listownie na adres: Grupa Wydawnicza Adamantan, ul. Powstańców Śląskich 106b/33, 01-466 Warszawa lub wypełniając formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Sklepu pod adresem http://najfutbolniejsi.pl/reklamacje.
7.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer zamówienia i/lub numer faktury, dane Klienta oraz opis stwierdzonych wad Produktu.
7.5. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym sposobie postępowania.
7.6. Jeśli postępowanie reklamacyjne zakończy się zwrotem Produktu i odstąpieniem od Umowy, zwrot zapłaconej kwoty następuje w trybie analogicznym, jak w pkt. 5.5.

8. Inne postanowienia

8.1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki (kosztów dostawy), z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych i potwierdzonych przed zmianą cen.
8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu bez wcześniejszego uprzedzenia.
8.4. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od potwierdzenia do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez przewoźników.
8.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, pod który należy dostarczyć przesyłkę.
8.6. Każda transakcja potwierdzana jest wystawioną fakturą. Faktura przesyłana jest wraz z zamówionymi produktami, a w szczególnych przypadkach listownie za pomocą poczty. Za zgodą Klienta faktura może być przesłana w formie pliku pdf, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
8.7. Wszystkie Produkty, opisy, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się w Serwisie są własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8.8. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie prawnej przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.9. Klient może użytkować Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie Produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony jego treści w całości lub w części, bez względu na cel i formę tych działań.
8.10. Konsument może użytkować Produkty w zakresie dozwolonego użytku prywatnego, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest wykraczające poza zakres dozwolonego użytku prywatnego.

9. Dane osobowe i polityka prywatności

9.1. Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.
9.2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmom kurierskim i innym podmiotom wykonującym usługę dostawy Produktów od Sklepu do Użytkownika oraz przekazywanie danych do agentów rozliczeniowych w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych agentów.
9.3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
9.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów marketingowych, w celu informowania go o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, w tym zwłaszcza w formie Newslettera (elektronicznego biuletynu, listy mailingowej). Użytkownik w każdym czasie może tę zgodę wycofać.
9.5. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, oprogramowanie nim zarządzające wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane są przez serwer Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, może to jednakże spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu i uniemożliwić złożenia Zamówienia.
9.6. Szczegółowa polityka prywatności jest dostępna w Serwisie na stronie http://najfutbolniejsi.pl/polityka-prywatnosci.

10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
10.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe dla strony skarżonej polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
10.3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia są realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i unieważnia wszystkie poprzednie wersje regulaminów.

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.